Kalmia latifolia: Tour of Rhododendron State Park

Park Bridge: Tour of Rhododendron State Park

Rhododendron maximum bud: Tour of Rhododendron State Park

Rhododendron maximum habit: Tour of Rhododendron State Park

Rhododendron maximum: Tour of Rhododendron State Park

Rhododendron maximum: Tour of Rhododendron State Park

Rhododendron maximum: Tour of Rhododendron State Park

Rhododendron maximum: Tour of Rhododendron State Park

Yes, Rhododendron Bloom in Mid July: Tour of Rhododendron State Park